Wilske Kujawski Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wilske Kujawski houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Wilske Kujawski Medisch Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Wilske Kujawski verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wilske Kujawski  Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam:
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts
 • BSN 
 • Zorgverzekering
 • Anamnese

In bepaalde situaties zullen er foto's gemaakt worden van (de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Wilske Kujawski. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zal ik u expliciet vragen om de foto's met andere pedicures of disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. Wilske Kujawski Medisch Pedicure zal u te allen tijde vragen of er foto's gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door Wilske Kujawski Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevensmaximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum 

Using Format